Договор на оказание услуг

s5 logo

Договор на оказание услуг электрика:

Договір підряду № _____

м Київ                                                                                                                                                                                                                               «___» _______________ 2018 р


____________________________________, іменований (а) надалі Замовник, в особі ____________________________, що діє (їй) на підставі _______________, з одного боку, і ФОП Попов В.І. іменований надалі Підрядник, в особі Попова В.І., який діє на підставі свідоцтва про реєстрацію Серія В03, номер № 271 884, з іншого боку, разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона, уклали цей договір підряду (далі по тексту - Договір) про наступне:

   1. Предмет договору
1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника у встановлений Договором термін виконати роботи, зазначені в п. 1.2 Договору (далі по тексту - Роботи), а Замовник зобов'язується прийняти результат робіт і сплатити обумовлену Договором ціну.
1.2. Зміст, обсяг, терміни виконання робіт вказані в Кошторис робіт та матеріалів (Додаток №1 до Договору), який є невід'ємною частиною Договору.
1.3. Підрядник самостійно визначає способи і порядок виконання завдання.
1.4. Матеріали, необхідні для виконання робіт, визначені Сторонами в Переліку матеріалів (Кошторис робіт та матеріалів, додаток №1 до Договору). Обов'язок по наданню зазначених матеріалів покладено Сторонами на Підрядника. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів, терміни їх надання, а також за надання матеріалів, обтяжених правами третіх осіб.
1.5. Замовник гарантує, що має всі необхідні дозволи на проведення робіт, що підтверджується наступними документами:______________________________________________. Копії зазначених у цьому пункті документів є додатком №2 до Договору і його невід'ємною частиною.
1.6. Підрядник гарантує, що володіє необхідними дозволами для проведення робіт, що підтверджується наступними документами:
1.7.1. Свідоцтва про державну реєстрацію Серія В03, № 271884.
1.7.2. Свідоцтво платника єдиного податку Серія А, №252876. Копії зазначених у цьому пункті документів є додатком №3 до Договору і його невід'ємною частиною.
1.8. При проектуванні і виконанню монтажу Замовник відмовився від частини необхідних робіт та способу виконання монтажу, пропонованих йому Підрядником, це зафіксоване в - Розписці про відмову Замовником від наступних робіт (Додаток № 4)

   2. Термін дії договору
2.1. Договір набуває чинності з _________________________________________ та діє до ________________________________________________________________________________.

   3. Права і обов'язки сторін
3.1. Замовник зобов'язується:
3.1.1. Перед початком робіт надати Підряднику всю необхідну інформацію для проведення електромонтажних робіт ( план квартири, розстановку меблів, точне місцезнаходження всіх розеток, вимикачів, всіх точок підключення освітлення та вбудованої техніки).
3.1.2. Забезпечити охорону об'єкту на якому проводяться роботи, інструментів, матеріалів і обладнання в неробочий час (з 19:00 до 9:00), та в вихідні і святкові дні.
3.1.3. Оглянути і прийняти виконані Роботи (результат Робіт) в терміни і в порядку, які передбачені Договором.
3.1.4. При виявленні відступів від Договору, що погіршують результат Робіт, або інших недоліків в роботі негайно заявити про це Підряднику.
3.1.5. Оплатити виконані Роботи на умовах і в порядку, встановлених Договором.
3.1.6. Надати відповідно до умов Договору необхідні матеріали та обладнання.

3.2. Підрядник зобов'язується:
3.2.1. Здійснювати Роботи відповідно до умов Договору.
3.2.2. Здійснювати Роботи власними силами і засобами, з використанням матеріалів, постачання яких здійснюється самостійно.
3.2.3. Протягом ___ робочих днів з дня отримання письмового запиту давати письмові пояснення про виконання робіт, а також негайно давати усні пояснення про виконання робіт.
3.2.4. Негайно інформувати про укладення договорів субпідряду із зазначенням предмета договору, найменування, місцезнаходження, банківських та інших реквізитів субпідрядників.
3.2.5. Негайно попередити Замовника і до отримання його вказівок призупинити Роботи при виявленні:
   - про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника;
   - про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи;
   - про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.
Питання про доцільність продовження робіт вирішується Сторонами протягом __ робочих днів з дня отримання повідомлення про призупинення робіт.
3.2.6. Протягом ___ робочих днів до зазначеного в Договорі терміну виконання робіт проінформувати про готовність результату Робіт.
3.2.7. Виконати всі Роботи в обсязі і в строки, передбачені Договором, і здати Роботи в стані, що дозволяє нормальну експлуатацію результату Робіт.
3.2.8. Передати Замовнику разом з результатом Робіт інформацію, що стосується експлуатації або іншого використання результату Робіт, якщо характер інформації такий, що без неї неможливе використання результату Робіт для цілей, зазначених у Договорі.
3.2.9. Своєчасно усувати недоліки і дефекти, виявлені під час приймання Робіт.
3.2.10. Використовувати відповідно до умов Договору необхідні матеріали.

3.3. Замовник має право:
3.3.1. У будь-який час перевіряти хід і якість робіт, не втручаючись в діяльність.
3.3.2. Відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядчик своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її до строку, встановленого в Договорі стає явно неможливим.
3.3.3. Призначити розумний строк для усунення недоліків і при невиконанні в призначений термін цієї вимоги відмовитися від Договору, або усунути недоліки своїми силами, або доручити усунення недоліків третій особі з віднесенням витрат на Замовника, а також вимагати відшкодування збитків, якщо під час виконання робіт стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином.
3.3.4. За власним вибором у випадках, коли Роботи виконані з відступами від Договору, що погіршили результат Робіт, або з іншими недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в Договорі використання або непридатним для звичайного використання:
   - вимагати від Підрядника безоплатного усунення недоліків в розумний строк;
   - вимагати від Підрядника відповідного зменшення встановленої за Роботи ціни;
   - усунути недоліки своїми силами або залучити для їх усунення третьої особи з віднесенням витрат на усунення недоліків на Підрядника.
3.3.5. Якщо відступи у роботі від умов Договору або інші недоліки результату Робіт у встановлений Замовником розумний строк не були усунуті або є суттєвими і невід'ємними, відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування завданих збитків.

3.4. Підрядник має право:
3.4.1. Залучати до виконання своїх зобов'язань за Договором субпідрядників без попереднього письмового узгодження з Замовником.
3.4.2. Не приступати до Роботи, а розпочаті Роботи призупинити або відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування збитків у випадках, коли порушення Замовником своїх обов'язків за Договором перешкоджає виконанню Договору Підрядником, а також при наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що виконання Замовником зазначених обов'язків не буде вироблено у встановлений термін.
3.4.3. Замість усунення недоліків, за які відповідає Підрядник, безоплатно виконати Роботи заново з відшкодуванням завданих простроченням виконання збитків. В цьому випадку зобов'язаний повернути раніше переданий йому результат Робіт Підрядника, якщо за характером робіт таке повернення можливе.
3.4.4. У разі невиконання замовником обов'язку по сприянню Підрядникові у виконанні робіт, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду, згідно ст. 850 ЦК України має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи .
3.4.5. При невиконанні Замовником обов'язку сплатити встановлену Договором ціну або іншу суму, належну Підряднику в зв'язку з виконанням Договору, в порядку, передбаченому ст. 856 ЦК України, до оплати Замовником відповідних сум притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника.

   4. Терміни виконання робіт
4.1. Термін виконання робіт визначається поетапно і прописаний в Календарному плані робіт (Додаток №5 до Договору), який є невід'ємною частиною Договору.
4.2. Терміни початку і закінчення робіт за Договором переносяться Підрядником в односторонньому порядку на період прострочення виконання Замовником зустрічних зобов'язань, передбачених п. 3.1.3 Договору.

   5. Вартість робіт та порядок розрахунків
5.1. Вартість робіт за Договором складає _____ ( тисяч) грн. 00 копійок, вартість матеріалів за Договором складає _______________ (  тисяч) грн. 00 копійок.
5.2. Оплата за Договором проводиться в наступному порядку: в термін до _________________ проводить попередню оплату в розмірі 100 (ста) відсотків від вартості матеріалів, та 50 (п'ятдесят) відсотків вартості робіт, зазначеної в п. 5.1 Договору.
5.3. Оплата додаткових робіт, не передбачених Договором, проводиться понад встановлену в п. 5.1 Договору договірної ціни в порядку, передбаченому законодавством.
5.4. Спосіб оплати за Договором: перерахування грошових коштів у валюті України (гривня) на розрахунковий рахунок Підрядника, або готівкою. При цьому обов'язки в частині оплати за Договором вважаються виконаними з дня списання коштів банком Замовника з рахунку Замовника.

   6. Порядок здачі та приймання робіт
6.1. Приймання кожного етапу робіт або кінцевого результату Робіт підтверджується підписанням Сторонами акту здачі - приймання виконаних робіт (Додаток №6 до Договору), який оформляється в такому порядку:
6.1.1. Підрядник після закінчення виконання Робіт (етапу робіт) в терміни, встановлені п. 4.1 Договору надає Замовнику:
   - акт здачі - приймання виконаних робіт (2 (два) примірники);
   - рахунок-фактуру по виконаним роботам ( 1 (один) примірник), оформлені відповідно до вимог законодавства.
6.1.2. Замовник зобов'язаний протягом 3 робочих днів з дня отримання документів, зазначених у п. 6.1.1 Договору, за участю Підрядника оглянути і прийняти виконані Роботи (результат Робіт), підписати і повернути 1 (один) примірник акту здачі-приймання робіт або направити мотивовану відмова від прийому робіт шляхом направлення його поштою або на руки Підряднику. Після закінчення зазначеного терміну, при відсутності мотивованої відмови Замовника, Роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті на підставі одностороннього акту, складеного Підрядником.
6.1.3. У разі відмови Замовника від приймання робіт Сторонами протягом 5 робочих днів з дня отримання Підрядником мотивованої відмови складається двосторонній акт з переліком необхідних до опрацювань і термінів їх виконання.
6.2. Замовник, який знайшов недоліки в роботі при їх прийманні, вправі посилатися на них у випадках, якщо в акті здачі-приймання виконаних робіт або в іншому документі, що засвідчує приймання, були обговорені ці недоліки, або можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення.
6.3. Замовник, який прийняв Роботи без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки Робіт, які могли бути встановлені при звичайному способі їх приймання (явні недоліки).
6.4. Замовник, виявивши після приймання робіт відступу в них від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені їм при звичайному способі приймання (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, зобов'язаний сповістити про це протягом 2 робочих днів з дня їх виявлення.
6.5. У разі дострокового припинення Робіт за Договором за винятком випадків, передбачених п. П. 3.3.2, 3.3.3, 6.4 Договору, Замовник зобов'язаний прийняти виконані Роботи по мірі їх готовності на дату припинення Робіт і оплатити їх вартість (за вирахуванням передоплати).
6.6. При достроковому виконанні Підрядником Робіт Замовник зобов'язаний прийняти та оплатити ці Роботи на умовах Договору.

   7. Гарантія якості робіт
7.1. Гарантія якості поширюється на всі Роботи, виконані Підрядником за Договором.
7.2. Гарантійний термін на монтажні Роботи встановлюється на 6 (шість) місяців з дати підписання Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт.
7.3. Перебіг гарантійного терміну переривається на весь час, протягом якого об'єкт Робіт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.
7.4. Якщо в період гарантійної експлуатації об'єкта Робіт будуть виявлені дефекти, що перешкоджають нормальній його експлуатації, то Підрядник зобов'язаний їх усунути за свій рахунок і в узгоджені з Замовником терміни. Для участі в складанні акту, що фіксує дефекти, узгодження порядку і термінів їх усунення Підрядник зобов'язаний направити свого представника не пізніше 2 робочих днів з дня отримання письмового повідомлення Замовника. Гарантійний термін в цьому випадку продовжується, відповідно, на період усунення дефектів.
7.5. При відмові Підрядника від складання або підписання акту виявлених дефектів Замовник складає односторонній акт на основі кваліфікованої експертизи, яка залучається ним за власні кошти. При цьому витрати Замовника з проведення експертизи відшкодовуються Підрядником.
7.6. Підрядник несе відповідальність за недоліки (дефекти), виявлені в межах гарантійного терміну, якщо не доведе, що вони сталися внаслідок нормального зносу об'єкта Робіт або його частин, неправильної його експлуатації або невиконання інструкцій по його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним третіми особами, неналежного ремонту об'єкта робіт, виробленого самим Замовником або залученими ним третіми особами.

   8. Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до Договору та законодавством України.
8.2. Неустойка за Договором виплачується тільки на підставі обґрунтованого письмового вимоги Сторін.
8.3. Відповідальність Замовника:
8.3.1. У разі несвоєчасної оплати робіт Підряднику відповідно до умов Договору Замовник зобов'язується виплатити Підряднику пені за кожний день прострочення в розмірі подвійної діючої на день оплати неустойки ставки рефінансування Центрального банку України. Замовник звільняється від сплати неустойки, якщо доведе, що прострочення виконання зазначеного зобов'язання сталася внаслідок непереборної сили або з вини Підрядника.
8.3.2. У разі несвоєчасного виконання (неналежного виконання) Замовником умов, передбачених п. 3.1.4 Договору, Замовник зобов'язується виплатити Підряднику пеню в розмірі 0,01 відсотків в день від вартості етапу робіт за Договором за кожен день прострочення, але не більше 5 відсотків. При цьому Підрядник має право призупинити виконання робіт аж до виконання Замовником зазначених обов'язків за Договором.
8.4. Відповідальність Підрядника:
8.4.1. У разі несвоєчасного виконання етапу робіт Підрядник зобов'язується виплатити Замовнику пені за кожний день прострочення в розмірі 0,01 відсотків в день від вартості етапу робіт за Договором за кожен день прострочення, але не більше 5 відсотків. При цьому Підрядник звільняється від сплати неустойки, якщо доведе, що прострочення виконання зазначеного зобов'язання сталася внаслідок непереборної сили або з вини Замовника.
8.4.2. Підрядник, який надав матеріал для виконання робіт, відповідає за його якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості.
8.4.3. Підрядник несе відповідальність за не збереження наданих замовником матеріалів, устаткування, переданого для виконання робіт, яке опинилося у володінні Підрядника в зв'язку з виконанням Договору, в розмірі вартості зазначених матеріалів, устаткування.
8.4.4. У разі невиконання Підрядником обов'язків, передбачених п. 3.2.3 Договору Підрядник зобов'язується виплатити Замовнику штраф в розмірі 500 грн. за кожен такий випадок.
8.4.5. У разі невиконання Підрядником обов'язків, передбачених п. 3.2.4 Договору Підрядник зобов'язується виплатити Замовнику штраф в розмірі 500 грн.
8.5. Підрядник не несе відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором, якщо воно викликано дією чи бездіяльністю Замовника, що спричинило невиконання ним своїх зобов'язань за Договором перед Підрядником.
8.6. За шкоду, заподіяну третій особі в процесі виконання робіт за Договором, відповідає Підрядник, якщо не доведе, що шкоди було завдано внаслідок обставин, за які відповідає Замовник. Замовник звільняється від сплати неустойки, якщо доведе, що прострочення виконання зазначеного зобов'язання сталася внаслідок непереборної сили або з вини Підрядника.

   9. Підстави та порядок розірвання договору
9.1. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених Договором та законодавством.
9.2. Розірвання Договору в односторонньому порядку проводиться тільки за письмовою вимогою Сторін протягом 10 календарних днів з дня отримання Стороною такої вимоги.
9.3. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках:
9.3.1. Передбаченими п. П. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5 Договору.
9.3.2. У будь-який час до здачі Замовнику результату Робіт, сплативши Підряднику частину встановленої Договором вартості Робіт пропорційну частини Робіт, виконаної до отримання повідомлення про відмову Замовника від виконання Договору. Замовник також зобов'язаний відшкодувати Підряднику збитки, заподіяні припиненням Договору, в межах різниці між вартістю всіх робіт за Договором та вартістю оплачених Замовником робіт.
9.4. Підрядник має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках:
9.4.1. Передбаченими п. 3.4.2 Договору.
9.4.2. При необхідності проведення додаткових робіт і відмови Замовника від укладення додаткової угоди про збільшення вартості робіт.
9.4.3. Затримки Замовником оплати виконаних робіт більш ніж на 5 банківських днів.

   10. Вирішення спорів з договору
10.1. Претензійний порядок є обов'язковим. Спір може бути переданий на вирішення суду після прийняття сторонами заходів з досудового врегулювання після закінчення тридцяти календарних днів з дня надіслання претензії.
10.2. Спори з Договору вирішуються в судовому порядку в Дніпровському районному суді м. Києва.

   11. Форс-мажор
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.
11.2. Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше 5 календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обґрунтовують документів, виданих компетентними органами.
11.3. Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

   12. Інші умови
12.1. Сторони не мають ніяких супутніх усних домовленостей. Зміст тексту Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.
12.2. Все листування по предмету Договору, що передує його висновком, втрачає юридичну силу з дня укладення Договору.
12.3. Сторони визнають, що, якщо будь-яка з положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Договору.
12.4. Договір складений в 2 (двох) примірниках українською мовою по одному для кожної із Сторін.

   13. Список додатків
13.1. Додаток № 1 - Кошторис робіт та матеріалів.
13.2. Додаток № 2 - Дозвіл Замовника на здійснення робіт (копія).
13.3. Додаток № 3 - Дозвіл Підрядника на здійснення електромонтажних робіт (копія).
13.4. Додаток № 4 - Розписка про відмову Клієнтом на певні види робіт.
13.5. Додаток № 5 - Календарний план робіт.
13.6. Додаток № 6 - Акт здачі-приймання виконаних робіт.

   14. Адреси, реквізити та підписи сторін

Замовник:     Підрядник:
Найменування:            Найменування: ФОП Попов В.І.
Адреса:   Адреса: м. Київ, вул. Березняківська буд.16-а, кв.180
Телефон:  Телефон: +38 099 132 02 74
ІПН:   ІПН: 2247413973
Р/р:   Р/р: 26 009 053 011 805
Банк:    Банк: ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 321842

 

 Замовник ____________________  

 

 Підрядник ________________________________" Попов В.І. " 

 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 

Инженер по электрическим решениям для Вашего дома, квартиры или офиса Владимир Попов

портрет

Для знакомства со мною можете посетить мои станицы в социальных сетях

Полезная информация для всех, кому необходимы электрические решения